Strona Główna        
    Warunki przyłączenia do sieci - jak załatwić?

Inwestor budynku jednorodzinnego, który chce mieć zasilanie w energię elektryczną, musi załatwić odpowiednie formalności związane z jej dostawą.
Po pierwsze powinien pobrać w rejonie energetycznym, właściwym terytorialnie dla miejsca lokalizacji budynku, "Wniosek o określenie warunków przyłączenia instalacji elektrycznej do sieci elektroenergetycznej"
We wniosku należy określić potrzeby energetyczne nowego domu.

W tym celu sporządza się tzw. bilans mocy, czyli zestawienie mocy zainstalowanych odbiorników, biorąc poprawkę na odbiorniki zainstalowane w niedalekiej przyszłości.
Sumę mocy zainstalowanych mnoży się przez współczynnik jednoczesności, mniejszy od jedności.
Jego wielkość zależy od wielu czynników, takich jak tryb życia mieszkańców,
liczba jednocześnie używanych urządzeń elektrycznych itp.
W praktyce można przyjąć, że około połowa mocy zainstalowanej może być użytkowana jednocześnie plus jakiś zapas.

Do omawianego wniosku należy dołączyć :

- podkład geodezyjny zagospodarowania działki ( może to być odbitka planu z dokumentacji architektonicznej)
- szkic sytuacyjny lokalizacji obiektu ( może być odręczny )
- kopię aktu notarialnego stwierdzającego własność działki

Na podstawie przedłożonych dokumentów, rejon energetyczny wydaje warunki przyłączenia instalacji elektrycznej do sieci elektroenergetycznej. Jeżeli w warunkach określono, że zasilanie danego budynku wymaga wykonania przyłącza kablowego, niezbędne jest opracowanie na takie przyłącze dokumentacji technicznej.
Zadanie takie trzeba zlecić specjaliście elektrykowi z uprawnieniami do projektowania.
Dokumentacja wykonania przyłącza musi być sporządzona na aktualnym podkładzie geodezyjnym oraz uzgodniona z rejonem energetycznym.
Jak widać, prosta na pozór sprawa wymaga wielu zabiegów.
Jeżeli inwestor nie chce zajmować się tym sam, może upoważnić do działania w swoim imieniu wykonawcę lub projektanta przyłącza.
Teren budowy także wymaga zasilania w energię elektryczną.
Jeżeli tylko warunki miejscowe na to pozwalają, warto wykonać przyłącze docelowe w pierwszym etapie budowy, zakończyć je złączem ( docelowym ) usytuowanym w linii ogrodzenia i z niego zasilić prowizoryczną tablicę budowlaną. Po wykonaniu złącza na podstawie wniosku inwestora i technicznych warunków zasilania wydanych przez rejon energetyczny zostaje spisana umowa o świadczenie usług.

Strona główna Nasze usługi Porady Galeria Kontakt

design metaksa